Merhaba 2004 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren Pemuk web sayfası yönetim kararı ile 2019 yılında Kapatılmıştır. Bu sayfa arşiv niteliğinde saklanmıştır, Kulüp ile hiç bir bağı yoktur.

1977 yılında kurulan Türkiye’ nin en faal model uçak kulübüne hoş geldiniz.

Pendik Sportif Havacılık Kulübü Derneği Tüzüğü

PENDİK SPORTİF HAVACILIK KULÜBÜ DERNEĞİ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
MADDE  1- DERNEĞİN ADI : Pendik Sportif Havacılık Kulübü Derneği
MADDE  2- DERNEĞİN MERKEZİ : İstanbul’ dadır.
MADDE  3- DERNEĞİN ADRESİ : İstanbul’ dur.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
MADDE  4- DERNEĞİN FORMA RENGİ : Kırmızı, Beyaz, Lacivert’tir.
MADDE  5- DERNEĞİN AMACI : Dernek üyelerinin ve semt gençlerinin spor yapmalarını sağlamak, bunların bedeni, fiziki ve kültürel gelişmelerini spor ahlakı içinde yetişmelerini temin etmek amacı ile kurulmuştur.
MADDE 6- DERNEĞİN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRECEĞİ ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ : Uluslararası(FAI) ve Türk Hava Kurumu’nun faaliyet sahasına giren sportif havacılık dallarında çalışma yapar.
Bu faaliyetler model uçakcılık, paraşütcülük, balonculuk, motorlu uçak uçuculuğu, kanat sporu (Hang-gliding), hafif uçak uçuculuğu, yamaç paraşütü (parapen), helikopterciliktir.

            1-Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs,seminer,sempozyum,konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak,

            2-Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirilebilmeleri için sosyal ve kültürel tesis kurmak ve bunları tefriş etmek,

            3-Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi veeğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek,

            4-Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak. Dernek gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere burs vermek,

            5-Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul- gayrimenkul, demirbaş satın alabilir,

            6-Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar,  Geleneksel törenler (Düğün, nişan, bayram, festival vb) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel, sosyal dayanışmayı sağlamak,

            7-Bölgede bulunan okul, cami, yol, su vs. gibi yerlere imkanlar ölçüsünde hizmet amacıyla yardımlar yapmak,

            8- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

            9-Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

            10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,

             11-Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

            12-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak,

            13-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kuruluşlara maddi yardımda bulunmak,

            14-Amacın gerçekleştirilebilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

            15-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurui ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

            16-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

            17-Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon veya konfederasyon çatısı altında birleşmektir.

           18-derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklere veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

MADDE 7- DERNEK KURUCULARININ AD VE SOYADLARI, MESLEK VE SANATLARI, İKAMETGAHLARI, TABİYETLERİ, DOĞUM YERLERİ VE TARİHLERİ :
a)  İSMAİL HAKKI İNAM
b)  C. FATİH ERGENEKON
c)  ALPER ERGENEKON
d)  ABDULLAH YERHAN
e)  ÜZEYİR YILMAZ
f)  MEHMET ÇETİN KOCAKUŞAK
g)  MEHMET YÜCEL
h)  ABDULLAH URALER
i)  AHMET KOŞAR
j)  GÜLŞEN KOŞAR

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ:
MADDE 8- ÜYELİK: Derneğin iki tür üyesi vardır. Bunlar asil ve onursal üye olarak adlandırılır.
MADDE 9- ASİL ÜYE:Fiil ehliyete sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.Ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’ de yerleşme hakkına sahip olması gerekir.Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
MADDE 10- ONURSAL ÜYE: Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunan Yönetim Kurul kararı ile bu ad altında üyeliğe alınan kimselerdir. Oy hakları yoktur.
MADDE 11-ÜYELİĞE KABUL ŞARTLARI:
Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen kabul edilen üye bu amaçla tutulan üye defterine kaydedilir.
MADDE 12-ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:Üyelik, çıkma veya çıkarılma ile son bulur. Dernektençıkan ve kıkarılan üyeler üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.
a) ÇIKMA: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, derrnekten çıkma hakkına sahiptir.Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
b) ÇIKARILMA:
aa) Derneklere üye olma hakkını kaybedenlerin,
bb) Dernek Tüzüğüne aykırı hareket edenlerin üyelik kayıtları Yönetim Kurulunca silinir.
cc) Bir yıl aidatını ödemeyenlerin üyelik kayıtları Yönetim Kurulunca silinir.
MADDE 13-ÜYELERİN HAKLARI:
Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.
a) Her üyenin Genel Kurulda 1 oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.
b) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, din,ırk, renk, cinsiyet, mezhep, aile, zümre ve sınıf ayırımı yoktur.

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI USULÜ, TOPLANMA YERİ, TOPLANTI YETER SAYISI, TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ, TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:
MADDE 14- DERNEĞİN ORGANLARI:
Derneğin üç organı vardır.
A) Genel Kurul
B) Yönetim Kurulu
C) Denetleme Kurulu
MADDE 15- GENEL KURUL:
Olağan Genel Kurul Üç yılda bir Mart ayı içersinde, yönetimkurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde olağanüstü toplanır.
Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi  üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
MADDE 16- ÇAĞRI USULÜ:
Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
MADDE 17- TOPLANTI YERİ:
Genel Kurul toplantılarıİstanbul ili hudutlarından başka bir yerde yapılamaz.
MADDE 18- TOPLANTI YETER SAYISI:
Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, Tüzük değişikliği ve derneğin feshi halinde ise üçte ikisinin katılımı ile toplanır.Birinci toplantıda gerekli çoğunluk sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.
MADDE 19- TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:
Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve  toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanmaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamak zorunludur. Toplantının yönetimi vegüvenliğini sağlanması divan başkanına aittir.  Genel Kurulda yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Yönetim ve denetim Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan  ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Toplantısız veya çağrısız Alınan kararlar:

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulü uygulanmaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
MADDE 20- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde olan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
MADDE 21- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
a) Dernek organlarının seçilmesi,
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibra edilmesi
d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
f) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması
g) Derneği uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması ,
ğ) Derneğin feshedilmesi,
h) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde, genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

YÖNETİM VE DENETİM KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI
MADDE 22- YÖNETİM KURULU
:
Derneğin yürütme organıdır. Beş asil ve beş yedek olmak üzere genel kurulca seçilir, bu seçim gizli oyla yapılır. Asıl üyelerde boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.
MADDE 23- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
b) Derneğin gelir ve giderlerine ait hesap işlemlerini yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
c) Türk vatandaşı olamayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mülki amirliğe bildirmek.
d) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
MADDE 24- Dernekler kanununun 4. Maddesinde isimleri yazılı olup 16. Maddesi gereğince dernek üyesi olabilenler derneğin yönetim ve denetim kurulunda görev alamazlar.Özel gelir kaynağı veya özel imkanları kanunla sağlanmış olan kamuya yararlı dernekler yönetim ve denetleme kurulunda Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri görev alamazlar.
MADDE 25- Yönetim kurulu kendi arasında bir başkan seçer, Başkan, başkan yardımcısı ve sekreteriyle saymanı seçilenler arasında belirler. Yönetim Kurulu çağrısız toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının hazır oluşu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.Oyların eşit olmasında başkanın oyu iki oy sayılır.
MADDE 26- Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.
MADDE 27- DENETLEME KURULU:
Denetleme kurulu, üç asil ve üç yedek üyeden meydana gelir. Bu kurul genel kurulca seçilir. Denetleme Kurulu görevini dernek tüzüğünde tesbit edilen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
KULÜBÜN YÜRÜTME BİRİMLERİ
MADDE 28- KULÜBÜN YÜRÜTME BİRİMİNİN GÖREVLİLERİ
:
Kulübün Yürütme birimlerinde Kulüp hizmetlerinin gerektirdiği ve kulüp imkanlarının elverdiği oranda aşağıda ünvanları belirtilen yürütme görevlilerinin ücretli veya fahri olarak ve yeter sayıda istihdamı Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.
a) Genel Sekreter
b) Kulüp Saymanı
c) Kulüp doktoru
d) Tesis ve malzeme yöneticileri ve görevlileri
e) Spor direktörü
f) Genel kaptanlar ve öğreticiler
g) Kaptanlar
MADDE 29- KULÜP YÜRÜTME BİRİMi GÖREVLİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
Kulüp yürütme birimi görevlilerinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır.
a)  GENEL SEKRETER: Spor mevzuatı uyarınca ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetleri ile kulüp yönetiminin gerektiği idari, mali ve teknik hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli olup Yönetim Kurulunca atanır ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yönetim Kurulu toplantılarına katılır, kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar bu toplantılarda oy kullanamaz başkan adına yazışma işlerini yürütür.
b)  KULÜP SAYMANI: Kulübün hesap,muamelat gelir ve sarf işlerini ve işlemlerini yürütmekle görevli olup Genel Sekretere karşı sorumludur.
c)  KULÜP DOKTORU, YARDIMCISI, SAĞLIK PERSONELİ: kulübün yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlerine katılanların ve yarışmacıların sağlık, muayene, tedavi, ilk müdahale ve gıda rejimlerine dair doktorluk hizmetlerini ve ilk yardım,masaj gibi yardımcı sağlık hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve Genel Sekretere karşı sorumludur.
d)  TESİS VE MALZEME YÖNETİCİSİ: Kulüp tesislerinin ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır halde bulundurulması, güvenlik, bakım onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve Genel Sekretere karşı sorumludur.
e)  SPOR DİREKTÖRÜ:  Kulübün faaliyet göstermeyi üstlendiği bütün spor dallarında sportif eğitim ve yarışmalarla ilgili spor faaliyet ve hizmetlerini yürütmekle görevli ve Genel Sekretere karşı sorumludur.
f)  GENEL KAPTANLAR: Kulübün faaliyetlerini üstlendiği spor dallarının veya faaliyet türlerinin her biri için spor direktörü ile Genel sekreterin birlikte teklifleri üzerine Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilirler. Genel Kaptanlar genel kaptanı oldukları spor dalının faaliyet türünün eğitim çalışmalarına yarışmalara ve katılacak olanların bay ve bayan her kategoride sayılarının arttırılmasına ve nitelik bakımından geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli olup birinci derecede spor direktörüne karşı sorumludur.
g)  TEKNİK YÖNETİCİ VE ÖĞRETİCİLER: Kulübün yapmayı amaçladığı faaliyet çeşitlerinde veya spor dallarında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getiren sporcuların fiziki ve moral yeteneklerini üstün form seviyesinde korumak ve geliştirmek için gerekli tedbirleri alan kişilerdir. Bunlar ilgili genel kaptana veya Yönetim Kurulunun tesbit edeceği kişi veya kurula karşı sorumludurlar.
h)  KAPTANLAR: Kaptanı oldukları spor dalı kategorisinin her birinde eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların bay ve bayan sayılarının arttırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli ve birinci derecede faaliyette bulundukları spor dalının genel kaptanına karşı sorumludurlar.
MADDE 30-Yönetim Kurulu ve yürütme birimlerine kulübün hizmetleri ile gençlik, spor, hukuk, sağlık, basın ve benzeri alan ve konularda danışmanlık yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile kulüp danışmanı görevlendirilebilir. Danışman olarak görev alacakların bu görele ilgili alanlarda bilgili, tecrübeli uzman kişiler olmalarına dikkat edilir.Kulüp danışmanları kulüp faaliyetleri çerçevesinde kendi konuları ile ilgili olarak yazılı görüş vermekle görevlidirler.
MADDE 31- KULÜP DANIŞMA KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ:
Kulüp danışmanlığı konu ve alanlarında danışmanlık hizmetlerini yürütmek üzere yönetim kurulu kararı ile geçici veya sürekli olarak en fazla üç kişiden oluşan kulüp danışma kurulları meydana getirilir. Danışma kurullarında görevlendirilecek olanların alanlarında uzman kişiler olmalarına dikkat edilir. Bu kişilerin kulüp üyesi olmaları şart değildir. Hangi konularda danışma kurulu veya danışman görevlendirilmesi gerektiğine yönetim kurulu karar verir. Danışma kurulları, yönetim kurullarının karar teşkiline veya yürütme hizmetlerine yardımcı olabilecek etüd ve incelemeleri yapmak, tekliflerde bulunmakla görevli olup yönetim kurulu adına genel sekretere karşı sorumludurlar.
MADDE 32- KULÜP TEMSİLCİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
Kulüp temsilcileri il, ilçe, mahlle ve semtlerle kamu kuruluşları ve özel kurumlardaki kulüp üyeleri arasında genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulunun kararı ile görevlendirilebilir.Temsilcilerin çevrelerince ve taraftarlarca sayılan ve sevilen kişiler arasından seçilmesine dikkat edilir. Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulu ve yürütme biriminin yönetim hizmeleriyle ilgili olmak üzere kişler, kurumlar ve taraflar arasında sağlıklı bir temasın sürdürülmesiyle, kulübün başarısına destek ve yardım sağlanması için gönüllü hizmetlerin yürütülmesiyle görevli olup, genel sekretere karşı sorumludurlar.
MADDE 33-DERNEĞİN ŞUBESİ:
Derneğin ŞubesiYoktur.

DERNEĞİN GELİRLERİ
MADDE 34-ÜYE AİDATLARI
:
Üyeler girişte 50.-TL (ELLİ TÜRK LİRASI) giriş aidatı ve aylık 2,5.-TL (İKİTÜRKLİRASIELLİKURUŞ) dan yıllık 30.- TL (OTUZTÜRKLİRASI) aidatı öderler. Ödeme şekli yıllık olarak tahsil edilir.
MADDE 35-DERNEĞİN GELİRLERİ:
a) Üye aidatları,
b) Dernekçe yapılacak yayınlar, tertiplenecek yemekli toplantı, piyango, balo, eğlence, konser, spor müsabakaları, spor yarışması, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelir,
c) Bağış ve yardımlar,
d) Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler
e) Lokal gelirleri
f) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak gelirler.
Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmesi İçişleri Bakanlığının izniyle mümkündür.
Derneğin Siyasi partilerden, işçi veya işveren sendikalarından herhangi bir yardım kabul etmesi yasak olup, söz konusu kuruluşlara da yardım edemez.
MADDE 36- DEFTERLER KAYITLAR VE ALINDI BELGELERİ:
Dernek aşağıdaki noterden tasdikli defterleri tutar.
a) Üye kayıt defteri:
b) Karar defteri:
c) Gelen ve giden evrak defteri:
d) Gelir ve gider defteri:
e) Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri:
f) Demirbaş defteri:
Dernek gelirleri alındı belgesiyle toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Alındı belgesinde bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. Bağış ve ödenti toplayacak kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirler ve bu karar mülki amirliğe tescil ettirilir.
MADDE 37- DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:
Derneğin iç denetimi, dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Derneğin amacını gerçekleştirmek için bir araya gelmiş üyeleri arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi belirlenen çalışma planının ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleşmesi için denetleme kurulunun yetkilerine esas olmak üzere genel kuruldan geçirilmek suretiyle yönetmelik çıkarılabilir.
MADDE 38- TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:
Olağan ve olağanüstü genel kurul gündemine konulmak ve makul bir süre önce değişiklik önerileri yazılı bir biçimde üyelere bildirilmek kuralı ile tüzük değiştirilebilir. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’ ünün oyudur.
MADDE 39- DERNEĞİN FESHİ:
Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.Genel Kurulun derneğin feshine karar  verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılabilme hakkına sahip üyelerin en az 2/3’ ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. Fesh  kararı için yine hazır bulunan üyelerin 2/3’ ünün oyu gereklidir.Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından en az beş gün içinde mülki amirliğe yazı ile bildirilir.
MADDE 40- TASFİYE ŞEKLİ:
Derneğin feshi halinde maddi varlığı Türk Hava Kurumuna intikal eder.
MADDE 41- YASAKLARA UYMA:
Dernekler kanununun 3. kısmında yazılı yasak faaliyetlerine uyma, izne bağlı faaliyetler için gerekli girişimlerde bulunmayan dernek yöneticileri ve tüm üyeleri azami hassasiyeti gösterir.
MADDE 42- Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda 2908 sayılı Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Yasasının birinci kitabı ikinci fasılı olan Cemiyetler kısmı hükümleri uygulanır.
MADDE 43- Türk  Hava Kurumu Derneğin idari ve mali durumları ile faaliyetlerini incelemeye yetkilidir.